MATH 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematik ve İstatistiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 107
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste matematigin temel kavramları verilir; fonksiyonlar, kümeler, matrisler. Matematiksel ve istatistiksel metodlar, matrisler, fonksiyonlar, istatistik, olasılık ve hipotez testi verilerek sosyal bilimlere uygulamaları anlatılır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kümeler ve islemleri anlayabilir.
  • Temel olasılıkları permütasyon ve kombinasyon kullanılarak hesaplayabilir.
  • Bir fonksiyonun tanım kümesi ve grafigini ifade edebilir. Bir matrisin tersini, transpozunu ve matrisler üzerindeki cebirsel islemleri, lineer denklem sistemlerini özümseyebilir.
  • Örnek uzay, olasılık fonksiyonunun özellikleri, olaylar, ayrık ve bagımsız olaylar, kosullu olasılık, sürekli ve kesikli rasgele degiskenler, olasılık yogunluk fonksiyonu gibi olasılık teorisinin temel bilesenlerini özümseyebilir.
  • Beklenen deger ve varyans konularını anlayabilir ve binom,normal dagılımlar gibi dagılımları çözümleyebilir.
Tanımı Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistige giris, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele degiskenler, beklenen deger ve varyansları, dagılımları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler; Kümelere giris, altkümeler, özalt küme, evrensel küme; küme islemleri, Ven seması, de morgen kuramı, kümenin eleman sayısı Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Chapter 2)
2 Dogrusal denklemler, dogrular, bir denklemin grafigi, kesisim noktaları, dik dogrunun denklemi, dogrunun denklemi Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. (Section 6.7)
3 Dogru demetleri, paralel ve kesisen dogrular. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson(Chapter 9 Section 9.1)
4 Matrisler, Matris cebiri, Kare matris, matrislerin çarpımı. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Chapter 7 Section 7.3) S Lipschutz, 3000 solved problems in linear algebra; McGrow Hill. ( Chapter 2 )
5 Matrislerin tersi, transpozu ve determinantı. S Lipschutz, 3000 solved problems in linear algebra; McGrow Hill. (Chapter 4)
6 Bagıntı ve fonksiyonlar, Tanım ve görüntü kümesi, gösterim Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. (Section 6.10)
7 Fonksiyon grafikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 6.10)
8 Sabit fonksiyonlar, kuadratik fonksiyonları, üstel fonksiyonlar Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 6.10)
9 Permütasyon ve kombinasyon, sayma formulu, çarpma kuralı, faktoriyel. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.8, 12.9)
10 Olasılıga giris; örnek uzay, olasılıgın özellikleri, beklenen deger, bir olayın olma olasılıgının özellikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.1, 12.2, 12.4)
11 VEYA ve VE problemleri, bagımsız olaylar, kosullu olasılık, sayma ilkesi. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.6, 12.7, 12.8)
12 İstatistige giris, Veri ve örneklem Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.1)
13 Frekans dağılımı, istatiksel grafikler. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.3,13.4)
14 Normal eğri ve normal dağılım. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.7)
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi.

 

Dersin Kitabı Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”; McGrow Hill.
Diğer Kaynaklar “Calculus for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences” by R.A. Barnett, M.R. Zie gler, K.E. Byleen, Prentice Hall. gler, K.E. Byleen, Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
181

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest