CLM 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma/Geliştirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 497
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  0 4. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mutfak sanatları ve gastronomi alanında elde edinilen bilgi birikimi ile yeni özgün değeri olan projelerin hazırlanarak sunulması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma/geliştirme projesini tanımlayabilecek
  • Araştırma ilkeleri ve etiği yönünde hareket edebilecek,
  • Bilgi birikimini değerlendirebilecek,
  • Diğer araştırma konularını karşılaştırabilecek,
  • Dünyada yapılan araştırmaları gözlemleyebilecektir
Tanımı Mutfak Sanatları ve gastronomi alanında yapılan araştırma ve gelişmeleri takip ederek bilgi birikimlerini araştırma yaparken nasıl kullanabileceklerini geliştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği ve Değerlendirme Ölçütlerini Tanıma, Araştırma Yöntemlerine Giriş Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, Introduction, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 23-26
2 Araştırma Yöntemlerinde Yaklaşımlar Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, chap.1, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 33-73
3 Proje Planlaması Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, chap.2, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 73-107
4 Araştırma Etiği Bilgiyi Yorumlama, Referans Verme ve Yönetme Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, chap.3-4, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 108-188
5 Literatür Taraması Literatürün Gözden Geçirilmesi Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, chap.5-6, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 189-250
6 Araştırma Raporunun Yazılması Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, chap.14, 6nd edition (Routledge Publications, 2010) 520-556
7 Arazi Çalışması
8 Ara rapor sunumu
9 Arazi Çalışması
10 Arazi Çalışması
11 Arazi Çalışması
12 Arazi Çalışması
13 Arazi Çalışması
14 Proje sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Proje Teslimi

 

Dersin Kitabı

Judith Bell and Stephen Waters, “Doing Your Research Project”, 6th edition, McGraw Hill Education, 2014, ISBN-10: 0-335-26446-8  

Diğer Kaynaklar

Jean McNiff and Jack Whitehead, “You and Your Action Research Project”, 3rd edition, Routledge Publications, 2010, ISBN10: 0–415–48708–0

Nicholas Walliman, 1st edition, “Research Methods, The Basics”, Routledge Publications, 2011, ISBN 0-203-83607-3 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
1
48
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
147

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest