CLM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hijyen ve Sanitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 101
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere hijyen kurallarını ve güvenli gıda üretebilmeleri için gerekli sanitasyon uygulamalarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizmaların önemini, bulaşma kaynaklarını ve üreme koşullarını öğrenmek ve sanitasyon ile ilişkisini açıklayabilmek.
  • Güvenli gıda üretimi için personel hijyeni ve tüm güvenlik kurallarını öğrenmek.
  • Sanitasyon ekipmanları ve metotlarını içeren modern güvenlik ve sanitasyon uygulamalarını gerçekleştirebilmek,
  • Sanitasyonda HACCP’in önemini kavramak
Tanımı Mutfakta güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak; sanitasyonun tanımı ve önemi, mikroorganizmaların önemi, bulaşma kaynakları, mikroorganizma üremesine etki eden faktörler, gıda üretiminde personel hijyeni, mutfakta güvenlik, HACCP.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda Endüstrisinde Sanitasyon ve Güvenlik Ön okuma
2 Mikroorganizmaların Sanitasyon ile İlişkisi Ön okuma
3 Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları ve gıdalarda üremesine etki eden faktörler Ön okuma
4 Kişisel hijyen ve mutfakta güvenlik kuralları Ön okuma
5 Kişisel hijyen uygulamaları Ön okuma
6 Sanitasyonda HACCP’in rolü Ön okuma
7 Temizlik ve sanitasyon Ön okuma
8 Vize Sınavı
9 Atık Uzaklaştırma & Zararlı Kontrolü Ön okuma
10 Depolamada Sanitasyon Ön okuma
11 Bazı gıdaların üretiminde işleme sanitasyonu Ön okuma
12 Gıda Hizmet Sanitasyonu Ön okuma
13 Su ve hava hijyeni, Risk yönetimi Ön okuma
14 Gıda işleme için hijyenik tasarım ve inşası, Yönetim ve sanitasyon Ön okuma
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Norman G.MARRIOTT,Robert B.GRAVANI, Principles of Food Sanitation, Fifth Edition, Food Science Text Series, Springer publishing, ISBN 0387250255 /413 pages. Richard A.Sprenger,Hygiene for Management, A text for food hygiene cources,Highfield publications, ISBN: 9781906404710
Diğer Kaynaklar Sekin, Y., Karagözlü, N. 2004. Gıda MikrobiyolojisiGıda Endüstrisi için Temel Esaslar ve Uygulamalar. Literatür yayınevi, İstanbul. 358 sayfa. (Çeviri: Klaus Pichhardt. 1998. Lebensmittelmikrobiologie. Springer Verlag, Berlin. 361 S.) D. Göktan, G. Tunçel. Temel Gıda Hijyeni, Gıda Hijyeni 1. Meta Basım, İzmir 2010. D. Göktan, G. Tunçel. Gıda İşletmelerinde Hijyen, Gıda Hijyeni 2. Meta Basım, İzmir 2010. H.L.M. Lelieveld, M.A. Mosterd, J. Holah. Handbook of hygiene control in the food industry. CRC. http://www.who.int/foodsafety/en/ http://www.who.int/foodsafety/foodbornedisease/general/en/print.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
9
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
26
Final / Sözlü Sınav
1
66
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest