Sıkça Sorulan Sorular


Başvuru ve Değerlendirme

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'ne,

·         YGS’nin her hangi bir puan türünden en az 150.000 ve daha fazla ham puana sahip olan,
·         Bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütmeye elverişli olan ve bunu sağlık kurumlarından alacakları "Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu" ile belgeleyen her aday başvurabilir.

Bu bölüme öğrenci kabulü özel yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Başvuruda bulunan adayların getirecekleri bedensel ve ruhsal yapılarının bu bölümde öğrenim görmeye ve mezun olduklarında mesleği icra etmeye uygun bulunup bulunmadıklarına ilişkin sağlık kurulu raporları jüri tarafından değerlendirilir. Uygun bulunmayan adaylar yazılı sınava ve mülakata alınmazlar. Sağlık Kurulu raporlarına göre yapılan ön değerlendirmede “Uygun” bulunan adaylar sonraki seçim aşaması olan yazılı sınav ve mülakata (Özel Yetenek Sınavı) alınırlar.
Adayların, seçimler için öngörülmüş olan aşamalarının tümüne girmesi zorunludur. Katılması gereken aşamalardan herhangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır.
Yazılı Sınav ve mülakatta, adayların mesleğe olan ilgileri ve beklentileri, ifade yetenekleri, iletişim becerileri, yaratıcılık düzeyleri, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri, çalışma disiplinleri ve sorumluluk duyguları ile hijyen bilgileri değerlendirilir.

Dersler ve Stajlar

Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce üç adet zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar. Tüm öğrenciler birinci ve ikinci sınıfta 20 iş günü, üçüncü sınıfta ise 60 iş günü olmak üzere kurum dışında uygulama stajı yapmakla yükümlüdürler.

Bölümümüzün Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Les Toques Blanches Lyonnaises kurumu ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır. 3. sınıf sonunda öğrenciler adaylıklarının Fransız Şefler tarafından uygun bulunması durumunda 60 günlük zorunlu stajlarını Lyon'da ilgi alanlarına yönelik olarak sıcak mutfak ya da pastane/fırın alanlarında yapabilirler. Öğrenciler böylelikle zorunlu stajlarını yurtdışında yaparak tecrübe kazanabilmektedir.

Ayrıca bölümümüzün Fransa'nin Lyon kentinde bulunan Institut Paul Bocuse ve Portekiz'de bulunan Instituto Politecnico di Guarda kurumlarıyla Erasmus bağlantısı bulunmaktadır.

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, 1. sınıfta ağırlıklı olarak üniversite genelinde tüm öğrencilerin aldıkları dersleri almaktadırlar. 2. Sınıf dersleri ağırlıklı olarak mutfak yönetimi ve genel yönetim derslerinden oluşmaktadır. 3. ve 4. sınıflarda eğitim uygulama ağırlıklıdır.

Kontenjan, Burslar ve Ücretler

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü (İEU)
Tam Öğretim Ücreti Burslu (%100): 5
Tüm Lise mezunları Öğretim Ücreti Burslu (%50): 8
Burssuz: 37
Toplam Kontenjan: 50

 

İlan edilen burslu kontenjanlardan yararlanabilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

a) Yerleştirme Puanlarına göre yapılan sıralamada, en yüksek ilk 5 öğrenciye, YGS ham puanın 330 ve üzeri olma koşulunu karşılaması durumunda  “%100 Tam Öğretim Bursu” verilir.

b) a şıkkında belirtilen burs sıralamasında bulunmayan ve Yerleştirme Puanlarına göre yapılan sıralamada YGS ham puanı 250 ve üzeri olan 8 adaya “%50 Burs” verilir. 

Yukarıda belirtilen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslu kontenjanlara ücretli olarak öğrenci kabul edilir. 

Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.

Bursların Süresi
Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder. Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans(2 yıllık) programlarında azami 2 yıl; Lisans programlarında azami 4 yıldır.
Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir. Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, bölüm dersleri için 4 akademik yıldır. Tam burslu öğrencilere Yabancı dil hazırlık sınıfındaki ikinci yılında ve kayıtlı olduğu bölümündeki beşinci yılında aylık ödemeler yapılmaz.
Bursların durdurulması
1-Burslar öğrenimine ve derslere devam eden öğrencilere verilir. Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları durdurulur.
a) Herhangi bir yarıyılda mazeretsiz olarak kayıt yenilememek,
b) Kayıtlı olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine yeterli oranda devam etmemek.
c) Yabancı dil hazırlık Programında iki öğretim yılı sonunda başarılı olamamak.
d) Kayıtlı olduğu bölümde/programda yarıyıl ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilediği halde üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu almak.


2-Üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu bulunduğu halde, GNO'su en az 2.50 ve üstünde olanların bursu durdurulmaz. Ancak, bu öğrencilere, azami bursluluk süresi içinde bir kez olmak üzere takip eden dönemde koşullu olarak eğitimlerine burslu devam etmelerine izin verilir.
Bursun durdurulmasını gerektiren hallerin vuku bulmasını takiben aylık ödemeler kesilir ve takip eden dönemde öğretim ücretleri ve yurt ücretleri öğrencilerin kendileri tarafından tam olarak karşılanır. Bursun durdurulduğu süreler azami burs süresinden sayılır. Azami bursluluk süresi içinde, takip eden dönemde/ dönemlerde yabancı dil hazırlık programından başarılı olan öğrenciler ile kayıtlı olduğu bölüm/program derslerine düzenli devam edenlerin (hiç bir dersten NA notu almamaları) bursları yeniden başlatılır.
Bursların Kesilmesi
Burslar aşağıda belirtilen hallerde sona erer.
a) Üst üste veya aralıklı olarak iki dönem kayıt yenilememek.
b) Bursluluk azami süresini aşmak.
c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası almak.