Academic Staff


Full-Time Instructors

 
Asst. Prof. Betül ÖZTÜRK
Room No : M2B05
Phone : +90 2324888572
E-mail :
 
Lecturer SELİN İŞEVCAN ERTAMAY
Room No : M2B17
Phone : +90 2324889818
E-mail :
 
Res. Asst. Feray İRİGÜLER
Room No : M2B17
Phone : +90 2324888532
E-mail :

Part-Time Instructors

 
Professor Osman Nuri ÖZDOĞAN
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer AYŞE ARSAN
Oda No : MB204
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer Banu ÖZDEN
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer Işık GÜLÇUBUK
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer Melike KONDAY
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer Selcen Merve DABAĞ
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :
 
Lecturer Semen ÖNER
Oda No :
Telefon : +90 232
E-posta :